Sunday, March 28, 2010

SIRAH NABI MUHAMMAD DAN KEPENTINGANNYA


Tujuan mengkaji riwayat hidup Rasulullah dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja.


Oleh yang demikian tidak seharusnya kita rnenganggap kajian sejarah hidup Rasulullah ini sama dengan membaca dan menala’ah sejarah para pemerintah (khalifah) di zaman purbakala.


Tujuan kajian yang dimaksudkan ialah supaya setiap Muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin (defakto) Islam semuanya teradun di dalam penghidupan Rasulullah itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah Seseorang Muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu terlebih dahulu.


Tegasnya kajian riwayat hidup Rasulullah SallaLlahu ‘a1aihi Wasallam ini adalah suatu usaha mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam kemudian memadan dan menyesuaikan dengan contoh Islam iaitu Nabi Muhammad Sallallahu ‘alabi Wasallam.


Sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan ini maka bolehlah dibahagikan seperti berikut:


1. Memahami peribadi Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam itu bukan sebagai manusia pintar tetapi Ianya adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa ta’ala yang menerima Wahyu dan taufiq dariNya.


2.Supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut suatu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni, dari itu juga dapat dijadikan sebagai dasar dasar hidupnya. Andaikata manusia ingin mencari suatu contoh terbaik bersifat universal, mereka akan dapat Semuanya di dalam kehidupan Muhammad SallaLlahu ‘alai hi Wasallam, maka tidák hairanlah mengapa Allah menjadikan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam itu sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk demikian maka

Allah telahpun menegaskan dalam Kitab SuciNya:

Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu menjadi contoh yang paling baik untuk (menjadi ikutan) kamu (Al-Ahzab 33 : 21)


3. Semoga kupasan tentang kehidupan Muhammad SallaL lahu ‘alaihi Wasallam boleh menolong manusia mema hami dan mengecapi isi kandungan Al-Qur’an lantaran banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an yang dihurai dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah hidup Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam.


4. Agar setiap Muslim dapat mengumpulkan seberapa banyak yang boleh perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar samada pengetahuan bersangkutan dengan ‘aqidah kepercayaan, hukum hakam’ dalam Islam atau tatasusilanya. Lebih tegas lagi penghidupan Rasulullah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam adalah satu gambaran dengan dimensinya yang jelas bagi prinsip-prinsip dan hukum hukum Islam.


5. Membolehkan para pendidik penda’wah Islam mencontohi dan mengajar, mengikut sistem pendidikan dan peng ajaran yang sihat kerana Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam sendiri adalah sebagai pendidik, penasihat, guru dan pertunjuk yang utama, tidak pernah membuang masa begitu sahaja malah sentiasa mencari dan menyiasat jalan jalan dan sistem—sistem pengajaran yang terbaik semasa baginda (SallaLlahu ‘alaihi Wasallam) berda’wah.
Bukti kebesaran Allah SWT batu tempat duduk Nabi Muhammad SAW saat Isra' MikrajAntara faktor yang menjadikan sejarah Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam ini mampu dan berupaya untuk sampai ke matlamat—matlamat tadi ialah kerana sejarahnya lengkap meliputi segenap bidang kehidupan sama ada segi kemanusiaan mahupun kemasyarakatan yang terdapat di kalangan manusia lain; samada ianya sebagai seorang individu yang bebas dengan faham pembawaannya atau sebagai seorang anggota masyarakat yang cergas dan terpengaruh oleh unsur—unsur yang terdapat di dalam masyarakatnya.

Sejarah Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam meng bidangkan kepada kita sejambak contoh utama bagi seorang pemuda yang waras; peribadinya yang dipercayai orang di ka langan keluarga dan sahabat; seorang manusia yang menyeru umat manusia ke jalan Allah secara lemah-embut dan bersopan-santun; seorang pejuang yang mengorbankan sepenuh usaha dan tenaga demi menyampaikan seruan Allah; seorang ketua negara yang mendayung bahtera pemerintahan dengan cekap dan pintar;seorang suami yang halus pergaulannya; seorang bapa yang teliti dan bijak menyempurnakan kewajipan terhadap anak dan isteri; seorang ketua turus agung peperangan yang cergas, penuh dengan tektik strategi persediaannya dan seorang Muslim yang waras lagi bijak membahagikan dedikasinya kepada Allah, keluarga dan sahabat handai (RadiyaLlahu‘anhum ajma’in). Tidak syak lagi bahawa mempelajari sejarah hidup Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam ialah memahami semua sudut kemanusiaan.

Antara buku Sirah Yang boleh dibuat rujukan dan pembacaan ialah :

1. Fiqh Sirah : Said Ramadhan Al-Buti Terbitan Dewan Pustaka Fajar

2. Sirah Nabawiyyah : Dr Mustafa As-Syibaie

( GF ) GHAZWATUL FIKR – SERANGAN PEMIKIRAN

Serangan pemikiran atau dalam bahasa Arab dinamakan Ghazwul Fikri dan dalam basaha Inggris disebut sebagai brain washing, thought control, menticide adalah istilah yang merujuk kepada suatu program yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematik dan terstruktur oleh musuh-musuh Islam untuk melakukan pendangkalan pemikiran dan cuci otak kepada kaum muslimin, dengan tujuan agar kaum muslimin tunduk dan mengikuti cara hidup mereka sehingga memudahkan kepentingan mereka untuk menjajah dan mengeksploitasi sumber daya milik kaum muslimin.


Sejarah GF sudah ada setua umur manusia, makhluk yang pertama kali melakukannya adalah Iblis la’natullah ketika berkata kepada Adam as :

“Sesungguhnya Allah melarang kalian memakan buah ini supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak dapat hidup abadi” (QS 7/20).

Dalam perkataannya ini Iblis tidak menyatakan bahwa Allah tidak melarang kamu … kerana itu akan bertentangan dengan informasi yang telah diterima oleh Adam as, tetapi Iblis mengemas dan menyimpangkan makna perintah Allah SWT sesuai dengan keinginannya, iaitu dengan menambahkan alasan pelarangan Allah yang dibuatnya sendiri dan ia tahu bahwa Adam as tidak mempunyai pengetahuan tentang sebab tersebut.


Demikianlah para murid-murid Iblis dimasa kini selalu berusaha melakukan GF dengan menyimpangkan fakta dan informasi yang ada sesuai dengan maksud jahatnya, tapi dengan cara yang sangat halus dan licin, sehingga hanya orang-orang yang dirahmati Allah SWT yang mampu mengetahuinya.


SIAPA YANG MELAKUKAN GF?


Allah SWT memperingatkan kita di dalam al-Qur’an bahwa para musuh Islam akan selalu mengintai dan memerangi ummat Islam bia-bila saja dan dimana sahaja, sehingga kita diperintahkan untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri (QS 8/60).


Ummat Islam bukan pengganas dan tidak pernah memulakan menyakiti dan memerangi kelompok lain, tetapi sejarah (baik di dalam maupun diluar negeri) selalu membuktikan bahwa merekalah yang selalu memulai memerangi dan membantai kaum muslimin (Lihat kes Palestin, Afghanistan, Bosnia, Kosovo, Kashmir, Rohingya, Moro, Pattani, Chechnya, Ambon, Poso).


Kelompok-kelompok yang memusuhi Islam dan kaum muslimin yang harus selalu diwaspadai tersebut adalah :


1) Orang-orang Kafir (QS 2/120), iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang

termasuk kafir harbi (yang memerangi kaum muslimin) dan bukan Yahudi dan

Nasrani yang termasuk kafir dzimmi (yang berdamai dengan kaum muslimin).


2) Musyrik (QS 2/105), iaitu agama Hindhu, Budha dsb yang memusuhi kaum

muslimin dan bukan yang berdamai dengan kaum muslimin.


3) Munafiq (QS 2/8-10), iaitu kelompok yang mengaku sebagai kaum muslimin tapi tidak mau menerima hukum Allah dan Rasul-Nya.


Diantara sifat-sifat mereka adalah :


1) Mereka melakukan shalat dengan malas dan berinfaq dengan merasa berat (QS9/54).


2) Mereka sedikit sekali berdzikir kepada Allah SWT (QS 4/142).


3) Mereka melakukan kerusakan dimuka bumi, tetapi jika diperingatkan maka

mereka menjawab bahwa mereka sedang membangun (QS 2/12).


4) Mereka senang berteman dan mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka (QS 4/139,144).


5) Mereka sering mempermainkan dan mengolok-olok hukum-hukum Allah SWT

bersama-sama orang-orang kafir (hukum Islam ketinggalan zaman, kuno, kejam,

dsb) (QS 4/140).


6) Tidak mau berjihad di jalan Allah SWT (QS 9/44-45).


7) Mereka memerintahkan maksiat dan kemungkaran dan mencegah orang untuk beribadah dan berbuat amal baik (QS 9/67).


Oleh itu, sikap kita terhadap kaum munafiq ini, diperintahkan untuk jauh lebih

berhati-hati dan harus selalu waspada terutama saat menerima informasi dari

mereka (QS 49/6).